نقش حقوقی مسئول فنی داروخانه

نقش حقوقی مسئول فنی داروخانه

درزمان حاضی پس ازتشخیص نوع بیماری توسط پزشک آنچه مهم وقابل اهمیت می باشددقت در تحویل دارو وتوضیح روش مصرف دارو توسط بیمار می باشد که توسط داروخانه به انجام می رسد که این مهم درداروخانه بعهده مسئول فنی داروخانه سپرده شده است وقانون گذاردراین خصوص با دقت عمل وتعیین مراکز نظارتی متعدد این مهم را مدنظر قرار داده بصورتی که تمامی بار مسئولیت داروخانه را بعهده مسئول فنی قرار داده بصورتی که درصورت تحویل نسخه بدون حضور مسئول فنی مطابق ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۳۴ داروخانه تعطیل و شخص فاقد صلاحیت به مجازات قانونی محکوم خواهد شدلکن وظایف مسئول فنی وظایف ملموسی نمی باشد که مردم آنرا مشاهده وحتی آنرا درگ نمایندزیرا دراکثر داروخانه ها تمامی افراد مشغول بکار اقدام به ارائه دارو به متقاضیان حتی بدون نسخه می نمایندکه این مهم براساس بند ۳ شرح وظایف مسئول فنی صرفا بعهده ایشان میباشد که داروهای بدون نسخ را پس ازمطابقت با فهرست مربوطه براساس ضوابط با توضیح کامل به بیمار تحویل نماید ازطرفی نقش مسئول فنی درنظارت برعدم تداخل دارویی بسیارمهم می باشد زیرا اشتباهات مربوط به نسخه می تواند شامل ارائه توضیحات ناکامل و یا ارائه توضیحات نادرست توسط پزشک معالج باشد. اشتباهات نوشته شده توسط پزشک در نسخه درصورت عدم شناسایی و تصحیح توسط مسئول فنی می تواند تهدید بسیار بزرگی برای بیمار ایجاد کند که البته به مراتب سخت تر ازعدم توضیح ناکامل برای بیمار است و داروساز مسئول فنی داروخانه می تواند با شناسایی تداخل های دارویی و ناسازگاری و عوارض جانبی آنها از تجویز ناصحیح دارو جلوگیری نموده ومراتب راجهت اصلاح به پزشک معالج ارجاع دهدزیرا ناسازگاریهای دارویی نه تنها به بهبود علائم و شدت بیماری کمکی نمی کند بلکه بدلیل بُروز عوارض جانبی لطمات جبران ناپذیری به بیمار وارد می کندلذا با توجه به اینکه مسئول فنی داروخانه که درچرخه درمان جزء دردسترس ترین افراد می باشد می تواند نقش مهمی در بهبود بیماری وحتی کنترل بیماری وجلوگیری ازتجویز ومصرف داروهای متضاد بایگدیکر داشته باشد که درقسمتهای بعد به مورارد قانونی واهرمهای کنترل مسئول فنی درداروخانه توسط سیستمهای نظارتی تعیین شده درقانون اشاره خواهیم نمود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *