ملک مشاع

ملک مشاع عبارت است از ملکی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند بصورتی که سهم هر یک را نتوان در خارج از سهم دیگری تشخیص داد؛ مانند خانه‌اى که بواسطه ارث به فرزندان متوفی می‌رسد و یا خانه‌اى که توسط چند نفر بصورت مشارکت خریداری میشود که هر یک ازخریداران به نسبت سهم خریداری شده خود در آن شریک‌ می باشد بعبارتی مالکین مشاعی در جزء جزء آن خانه به طور اشاعه شراکت دارنداز بحث مشاع درمواردی همچون تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء بسیار بیان شده ودراین مورد قلم فرسایی شده است
مال مشاع در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند.
درباره مال مشاع به نکاتی اشاره می‌شود:
۱٫ مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه‌اى که چند نفر با هم آن‌را اجاره کرده‌اند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد) و حق شفعه
۲٫ سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل می‌شود) و خواه قهرى و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونه‌ای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست)
۳٫ ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه‌رو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد
۴٫ بر اساس قوانین حاکم بر ملک مشاعی تصرف صاحبان مال مشاع نباید با دخالت در حق دیگران ملازمه ای داشته باشد و هیچ‌یک از شریکان نمى‌توانند بدون اذن ویا اجازه مالک دیگر در مال مشاع به نفع خود تصرف نمایند زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان مشاعی در تمام اجزاى مال مشاعی وجود دارد وبا کوچکترین تصر ف مالکانه تجاوز به حقوق دیگران آغاز میگردد لذا تصرف درمال مشاعی بدون اذن دیگر مالکان ممکن نبوده وازموارد خلغ ید محسوب می شود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *