مطالبه مهریه از اموال متوفی

مطالبه مهریه از اموال متوفی

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ ا

اکثر افراد جامعه بر این باورند که با مرگ زوج (شوهر)بسیاری از حقوق از زنان سلب می‌شود در این مقوله بیان می شودکه حقوق مالی زن بعد از مرگ شوهر پا برجا بوده وقابل مطالبه می باشد
الف – مهریه پس از مرگ شوهر
شاید خیلی‌ از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر)، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه‌( زن) مالک مهریه مندرج در عقد نامه نمی باشد ونمی تواند آن را مطالبه کند در حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می‌گوید اگر‌ زنی پس فوت همسرش بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه کند،

اجرت المثل نیز جزءحقوق مالي زن می باشد که می تواند حتي بعد از فوت شوهر مطالبه نمایدچنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و این موضوع برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن به زوجه حکم مي نماید لازم بذکر است اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود حقوق وظـیفه یا مستمری شوهر به زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کارکنان شاغل و بازنشـسته قانون استخدام کشوری بصورت تساوی تقسیم و پرداخت می‌شود.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده
۱- زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را ازاموال (ماترک)شوهر متوفی خود مطالبه کند.
۲- همزمان تقاضای توقیف ترکه همسرش را کند. ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفي، تاریخ فوت اوست، نه‌تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت ویا تقسیم ترکه.

اگر مهریه وجه رایج باشد
اگر مهریه زن وجه رایج باشد براساس «شاخص» سال فوت شوهر مهریه محاسبه وپرداخت می شود. دعوی مطالبه مهریه باید به طرفیت ورثه متوفی كه تركه را پذیرفتند، در دادگاه اقامه شود.

سهم همسر (زن) از شوهر
دربعضی اموال ازجمله زمین ودرخت زن از قیمت آنها ارث می برد نه از عین آنها لذا ورثه تا سهم زن را پرداخت ننموده اند نمی توانند در آن اموال بدون اجازه او تصرّف كنند

مطالبه اجرت‌المثل بعد از مرگ شوهر
زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. تمكین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است.وتمکین خاص نیز همانا عمل به روابط زناشویی است دردیگر حالات درصورتی که شوهربه زن دستور انجام کاری دهد یا اینکه زن بدون قصد تبرع اقدام به انجام امور نماید شوهر مکلف به پرداخت اجرت یا دستمزد زن می باشد حال اگر درزمان حیات خود این دستمزد را پرداخت نکند می بایست بعد ازفوت ازاموال وی جبران شود که نام آن به اجرت المثل تغییر می کند که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود

ین نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *