مزاحمت تلفنی چیست ؟

مزاحمت تلفنی چیست ؟

 

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که فردی ازطریق تلفن اعم ازثابت وسیار برای دیگری ایجاد می کند که به محض شروع باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای مزاحم می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل خلاف خود باشد در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا دیگر وسایل مخابراتی بدون علت شرافتمندانه ضمن اشغال تلفن افراد موجب سلب آسایش ایشان را فراهم می کند

انواع مزاحمت تلفنی

۱- بعضا افراد با کشیدن سوت یا سکوت ویا فوت کردن در گوشی ایجادمزاحمت بدون مکالمه می کنند

۲- دربعضی موارد مزاحم اقدام به فحاشی و حرفای رکیک به مخاطب می کند

۳ – دردیگر موارد مزاحم بادادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی وارد می کند آرامش خانواده ها را بر هم زده وباعث ایجاد تشویش درخانواده می شوند

عناصرتشکیل دهنده جرم مزاحمت تلفنی

اول – عنصر قانونی: ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ایجاد مزاحمت با انواع تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم بیان نموده و برای آن مجازات تعیین كرده است و علاوه بر این ماده درماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ نیز مۆیّد این مطلب است.

نکات قابل توجه دراین ماده

قانون گذار صدر ماده بیاان می کند«هر كس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید…»دراین ماده قانونگدار وسیله ارتكاب جرم را علاوه بر دستگاه تلفن تمامی سیستمهای مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده اعم از بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی كه برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد دانسته که این وسعت نظر دلیل اهمیت موضوع برای قانونگذارمی باشدازطرفی اگر درزمان ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن اگر یا تهدیدی ازسوی مزاحم انجام پذیرد شاکی می‌تواند نسبت به آن نیز اعلام جرم نماید بعضا ممکن است مزاحم ناشناس باشد یا در زمان شکوائیه هنوز شناسایی نشده با شد که دراین زمان بعنوان ناشناس ازوی شکایت می شود که دادسرا پس ازاستعلام ازشرکت مخابرات یا دیگر اپراتورها نسبت به شناسایی مالک اقدام نموده ووی را مورد تعقیب قرارمیدهد

عنصر مادی مزاحمت تلفنی :

ترك فعل نمی‌تواند تشكیل دهنده عنصر مادی این جرم باشدبعبارتی این جرم صرفا دراستفاده غیر متعارف از تلفن یا دیگر وسایل ارتباطی به وقوع می پیونددهرگاه وقوع جرم ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگرازجمله تهدید ویا توهین باشد عمل مرتكب دارای عناوین متعدد ازجمله ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) وتوهین وتهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می شود

راههای تعقیب مزاحم تلفنی

مزاحمت تلفنی هم از سوی شرکت مخابرات وهم از طریق دادگاه کیفری قابل پیگیری می باشد جهت شکایت باید به دادسرای محل سکونت یا کارخود مراجعه نمود اگر همراه با مزاحمت توهین ویا تهدیدی نیز صورت گرفته باشدشاکی می تواند آنرا نیز موضوع جرم علاوه برمزاحمت تلفنی قراردهد

نکته حائز اهمیت آن است که این جرم درماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم جزء جرائم قابل گذشت بیان نشده لذا با رضایت شاکی مختومه نمی شودآنچه به نظر می رسد بعضا مجازات تعیین شده درقانون با توجه به اینکه دربعضی موارد مزاحمت بگونه است که باعث حتی فوت وشوک شدید به افرادمی شود کم وناکارآمد می باشد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *